:مدیر عامل  

انوشیروان اکبری سلطانیه

:واحد آتلیه

وحیده آزادی

فرامرز افراسیابی

حدیث شیرازی

:واحد مالی و اداری

علی بلادی

نازنین اطمینان

ناصر دریاکش

:مهندس پروژه کنترل فنی و کنترل پروژه

ارسلان غفوری

کیوان نجفی

:واحد اجرایی

خلیل تجرد

محسن غنیون

حسین دهقان زاده

مجتبی نجیبی

دهقان